Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Art. 1 - Onderwerp 1.1.

 

Het doel van de wedstrijd ("Giveaway") is om de producten en principen van SABON Nederland te promoten. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van het reglement (onderaan beschreven).

 

1.2. De wedstrijd wordt in overeenstemming met dit reglement ("Reglement") gehouden dat verplicht is voor alle deelnemers.

 

1.3. De deelnemers worden verondersteld de inhoud van onderhavig Reglement formeel te kennen en te aanvaarden. Deelnemers gaan akkooord te voldoen aan alle regels, voorwaarden en omstandigheden van het Reglement.

 

Art. 2 - Organisator

 

Sabon Holdings S.R.L. (hierna genoemd “Sabon”), met zijn geregistreerde kantoor in Boekarest, Sfintii Voievozi straat, nummer 65, Jupiter House, 2de verdieping, sector 1, KvK-nummer J40 / 7199/2005, fiscaal identificatiecode RO 16222607, wettelijk vertegenwoordigd door Cristina Ivasuc - general manager, organiseert in Nederland een reclamecampagne onder de naam  "Giveaway Jouw iconische  scrub".

 

Art. 3 – Duur en plaats van de wedstrijd

 

3.1. De wedstrijd wordt gedurende een hele maand oktober georganiseerd: 1 t/m 31 oktober 2022.

I) via de Instagram- account van Sabon Nederland:

https://www.instagram.com/sabon.nederlands/

 

3.2. De wedstrijd zal als volgt verlopen:

 3.2.1 De wedstrijd start op Instagram via de Instagram-account van Sabon op 01/10/2022 om 10:00 uur en stopt op 31/10/2022 om 10:00 uur. Het trekken van winnaars zal online gebeuren en de winnaars worden binnen 72 uur bekend gemaakt nadat de wedstrijd wordt gepost, via een comment op de officiële Instagram-site van Sabon: https://www.instagram.com/sabon.nederlands/

 

De registratie gebeurt door het plaatsen van de comments van de deelnemers in overeenstemming met de onderstaande details op de Instagram-account van SABON tussen 1 en 31 oktober 2022.

 

Art. 4 – Reglement van de wedstrijd

 

4.1. Het wedstrijdreglement staat gratis ter beschikking van de deelnemers gedurende het verloop van de wedstrijd, in elektronisch formaat, op de website van SABON: https://www.sabon.nl/en/customer-care/giveaway-regulation

 

4.2. In verband met de vrije beslissing van de organisator mag de wedstrijd worden gepubliceerd om het publiek te informeren, inclusief met behulp van promotiemateriaal en/ of voor informatiedoeleinden. Informatie die zulk materiaal kan bevatten wordt in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement geïnterpreteerd.

 

4.3. De organisator behoudt zich het recht voor om het Reglement te wijzigen en / of aan te vullen, evenals het recht om de actie uit te stellen en / of te beëindigen en  / of te onderbreken indien er daartoe redenen zijn. Elke wijziging / aanvulling van de bepalingen van dit Reglement wordt in aanvullende documenten ingevoerd die op www.sabon.nl worden gepubliceerd en aan het publiek meegedeeld via een comment op de officiële wedstrijdpost op de officiële Instagram-site: https://www.instagram.com/sabon.nederlands/

 

4.4. Deelnemers zijn verplicht om de wijzigingen te accepteren,als deze op de bovengenoemde website  staan aangegeven. Alle informatie wordt door de organisator uitsluitend verstrekt via zijn website.

 

Art. 5 – Recht om deel te nemen

 

5.1. De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen ("Deelnemers") woonachtig in Nederland. Uitgesloten van deelname zijn de volgende categoriën van mensen:

• werknemers van de organisator of hun directe gezinsleden tot de 4de graad;

 • weknemers van alle ondernemingen die met de organisator samenwerken en betrokken zijn bij de creatie en organisatie van de reclameloterij of hun directe gezinsleden tot de 4de graad;

 

5.2. Om aan de wedstrijd op de INSTAGRAM-site van Sabon NL deel te kunnen nemen, moeten de deelnemers cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden:

a. Een account hebben op Instagram - www.instagram.com

b. De Instagram-site van Sabon Nederland https://www.instagram.com/sabon.nederlands/  volgen

c. Bij het plaatsen van een comment op de Giveaway post de volgende vraag beantwoorden: Wat is jouw favoriete moment van de week om een bodyscrub te gebruiken?

d. Iemand op deze post taggen

 

5.3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste informatie verstrekt door de deelnemer, noch voor gevolgen ervan.

 

5.4. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer vanwege tegenstrijd met het thema van de wedstrijd te diskwalificeren. Door deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigt de deelnemer dat zij/hij alle voorwaarden van dit Reglement heeft gelezen, begrepen en zal naleven.

 

5.5. Er zullen 3 winnaars zijn die een van de 3 cadeausets ontvangen:

1ste prijs: 1 BODYRITUEEL VERZORGINGSSET GROOT Rozenthee

2de prijs: 1 BODYRITUEEL VERZORGINGSSET MEDIUM Groene roos

3de prijs:  1 BODYRITUEEL VERZORGINGSSET MEDIUM Jasmijn

 

Als een product niet op voorraad is, wordt het door een product uit gelijke categorie van een andere Sabon-collectie vervangen. Tekst in de deelnemerspost mag niet in strijd zijn met goede zeden, strafbare inhoud hebben, agressief of discriminerend zijn. Indien dit wel het geval is, wordt de deelnemer gediskwalificeerd.

 

Art. 6 – Wedstrijdmechanisme

 

6.1. In de loop van de wedstrijd worden in totaal 3 prijzen met de totale waarde van 235 euro uitgereikt.

 

6.2. Hoe worden de winnaars gekozen:

I. Het bepalen van de winnaars gebeurt uiterlijk binnen 72 uur na het publiceren van de wedstrijd op Instagram.

 II. Er worden 3 winnaars van de Instagram-wedstrijd getrokken uit deelnemers die aan de in punt 5.2., resp. 5.3 genoemde voorwaarden van de wedstrijd voldoen

III. Voordat de winnaars bekend worden gemaakt,  verifiëren vertegenwoordigers van Sabon of de geselecteerde deelnemers aan dit Reglement voldoen.

IV. De winnaars worden bekend gemaakt in een comment op de post van de Wedstrijd op Instagram.

 V. Deelnemers die als winnaars worden aangeduid, ontvangen de in art. 5.5 genoemde prijzen.

 

6.3. Voor de bevestiging moet de winnaar een privébericht over het accepteren van de prijs op de Instagram-site plaatsen, binnen 48 uur vanaf de datum waarop de winnaars bekend werden gemaakt, en tegelijkertijd zijn contactgegevens opgeven om de prijs te kunnen verzenden.

 

Art. 7 – Aanduiding van de winnaars, bevestigingsvoorwaarden

 

7.1. De winnaars worden aangeduid in de loop van 3 dagen van het einde van de registratieperiode in de Wedstrijd via een comment op de wedstrijdspost op Instagram. Voor de bevestiging moet de winnaar een privébericht op de Instagram-account plaatsen, binnen 48 uur vanaf de datum waarop de winnaars bekend werden gemaakt.

 

7.2. Indien de winnaar niet akkoord gaat met deelnemingsvoorwaarden of stuurt binnen 48 uur nadat hij door een vertegenwoordiger van de organisator werd gecontacteerd geen nodige contactgegevens op, wordt de prijs niet uitgereikt

 

7.3. Om als winnaar van de Wedstrijd beschouwd te kunnen worden, moet de deelnemer voldoen aan de voorwaarden genoemd in art. 5.

 

7.4. Indien een van de deelnemers die als winnaars werden aangeduid niet aan de voorwaarden van dit Reglement voldoet, behoudt de organisator zich het recht voor om de deelname te annuleren en de prijs wordt niet meer uitgereikt.

 

7.6. De organisator behoudt zich het recht voor om in geval van misleiding of bedrog, schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude en andere oneerlijkheden de nodige stappen te ondernemen.

 

7.7. Een natuurlijke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd en slechts één keer  aangeduid worden als winnaar.

 

Art 8. - Prijzen

 

8.1. Onderstaande 3 prijzen met de totale waarde van 235 euro kunnen in totaal worden gewonnen.

 

8.1.1 In de Instagram-wedstrijd kan één prijs uit deze lijst aan de winnaars worden uitgereikt:

1ste prijs: 1 BODYRITUEEL VERZORGINGSSET GROOT Rozenthee (91 euro)

2de prijs: 1 BODYRITUEEL VERZORGINGSSET MEDIUM Groene roos (72 euro)

3de prijs:  1 BODYRITUEEL VERZORGINGSSET MEDIUM Jasmijn (72 euro)

 

8.1.2 SABON behoudt zich het recht voor om de aangeboden prijzen op elk ogenblik te vervangen door gelijkwaardige prijzen van dezelfde waarde.

8.3. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

8.4. Indien de winnaars false informatie hebben opgegeven, verliezen ze hun recht op de prijs.

8.5. De prijs is door Sabon geproduceerd.

 

Art.9 – Recht op eigendom van de prijs

 

9.1. De prijs inclusief ontvangsbewijs wordt door een koerier bij het adres geleverd die de winnaar bij het accepteren van de prijs in de zin van art. 6.3 heeft opgegeven, binnen 1 maand vanaf de datum van de bevestiging van de winnaar. Indien de winnaar weigert om het document te ondertekenen dat de actuele waarde van de prijs bevestigt, verliest zij/hij het recht op de prijs.

 

9.2. De organisator is niet verantwoordelijkheid voor het niet kunnen bezorgen van de prijs wanneer de deelnemer foute of onvoldoende contactgegevens opgaf bij zijn deelname of voor een gebrekkige dientsverlening van koerierbedrijven.

 

Art. 10 – Taksen en verplichtingen

 

10.1. Indien nodig verplicht de organisator zich om de taks van de naar de Nederlandse staatsburgers uitgereikte prijzen in te houden en aan te geven in overeenstemming met de bepalingen van art. 110 par (3) van Belastingwet, met aanvullingen en andere verplichtingen welke aard dan ook die ermee samenhangen en waarvoor de winnaar zelf verantwoordelijk is.

 

10.2. Indien de winnaar geen Nederlandse staatsburger is, maar woont in Nederland, ligt de verplichting om de taks aan te geven bij de organisator. In het geval van een dubbelebelastingverdrag tussen Nederland en het land van oorsprong  van de winnaar is de winnaar verplicht om alle door de organisator gevraagde benodigde documenten aan deze ter beschikking te stellen. Indien zij/hij weigert, heeft de organisator het recht om het uitreiken van de prijs aan haar/hem te weigeren.

 

11.1. Persoonsgegevens

Voor het goede verloop van de wedstrijd worden de persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt voor de opvolging van de wedstrijd en voor de aanduiding van de winnaars en communicatie met de winnaars. De gegevens vallen onder algemene verordening gegevensbescherming en zullen verder worden gebruikt om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, de winnaars bekend te maken en de prijzen toe te kennen. Ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de organisator (Sabon Holdings S.R.L.) betreffende toekenning van prijzen en financiële boekhouding die met het uitreiken van prijzen samenhangt. De persoonsgegevens van de winnaars zullen bewaard worden voor de benodigde periode in overeenstemming met bewaartermijnen van boekhouddocumenten en de Archiefwet, als het bewijs van het vervullen van wettelijke verplichtingen voor de Roemenische belastingsdienst.

 

11.2. De organisator verklaart dat deze persoonsgegevens – in verschil tot de gegevens die deelnemers op sociale media publiceren en die dus voor iedereen zichtbaar zijn – niet aan derden meegedeeld worden, met uitzondering van zijn vertegenwoordigers en de contractpartners betrokken bij de wedstrijd.

 

11.3. Deelnemers gaan door hun deelname met de bepalingen van dit Reglement akkoord. Verder verlenen ze ermee aan de organisator de toestemming om hun voor- en achternaaam te publiceren indien ze een prijs winnen.

 

11.4. Sabon Holdings S.R.L. verplicht zich om de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, toe te passen en de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van de deelnemers gedurende de wedstrijd en daarna te beschermen.

SABON kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gegevens die de deelnemers in de comments van de wedstrijd hebben ingevoerd bij het taggen van andere personen onder de voorziene Instagrampost.

 

 11.5. Deelnemers van de wedstrijd beschikken over bepaalde rechten volgens de Verordening (EU) 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, als volgt:

• Het recht op toegang tot de gegevens: De deelnemer heeft het recht om de bevestiging te ontvangen of haar/zijn persoonsgegevens verwerkt worden of niet en, indien dat zo is, om toegang te krijgen daartoe. 

• Recht op correctie en verwijderen van de gegevens: indien de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anders verwerkt, in geval van intrekking van de toestemming, onrechtmatige verwerking, enz., kan de deelnemer vragen om verwijdering van haar/zijn persoonsgegevens.

• Recht van bezwaar: De deelnemer heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen tegen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens  bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Zonder op dit recht invloed uit te oefenen, neem alstublieft van tevoren contact met ons op (suport@sabon.ro). We nemen het bezwaar serieus en zullen alle nodige stappen ondernemen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. De deelneemer heeft ook het recht om een rechtszaak aan te spannen.

• Recht om de toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

 • Recht op inzage: Elke deelnemer heeft het recht op kostenloze inzage in de persoonsgegevens die over haar/hem zijn opgeslagen, en indien nodig op:

 a) rectificatie, update, blokkeren of wissen van persoonsgegevens die verwerkt worden in strijd met de wet, niet volledig of onjuist zijn;

b) transformatie naar anonieme vorm van persoonsgegevens die verwerkt worden in strijd met de wet;

c) het bewijs dat de in de letters a) en b) bedoelde handelingen onder de aandacht zijn gebracht, ook met betrekking tot hun inhoud, van de personen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat een dergelijke uitvoering onmogelijk is of het gebruik van middelen omvat die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.

 • De persoonsgegevens van de deelnemer kunnen uitsluitend voor de in dit Reglement vermelde doeleinden worden verstrekt aan alle naar behoren aangestelde gegevensverwerkers zoals koerierdiensten voor het bezorgen van de prijs, auditoren enz.

 

11.6. Op uitdrukkelik verzoek van een deelnemer zal SABON HOLDINGS S.R.L. alle nodige stappen ondernemen omtrent de in dit Artikel genoemde rechten. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt de in de wedstrijd geregistreerde deelnemer een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, aan SABON HOLDINGS S.R.L., Boekarest,  Sfintii Voievozi straat nr. 65, Jupiter House, 2de verdieping, sector 1. Indien er het wissen van persoonsgegevens voor het eind van de wedstrijd wordt verzocht, zal de organisator eerst analyseren of het verzoek geheel of gedeeltelijk geaccepteerd wordt in verband met zijn wettelijke verplichtingen omtrent het bewaren van persoonsgegevens. De organisator kan het wissen van persoonsgegevens van de deelnemer afwijzen indien er andere wettelijke bepalingen bestaan in verband met de bewaarplicht.

 

 11.7. Deelnemen aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met het mogelijke publiceren van haar/zijn voornaam, achternaam en foto´s geregistreerd door de organisator in verband met het toekennen van de prijs en associëren met het merk "SABON". Dit zal echter alleen in samenhang met deze wedstrijd gebeuren, zonder haar/zijn image en rechten aan te tasten. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

 

Art 12 – Aansprakelijkheid

 

12.1. De organisator houdt zich het recht voor om nodige controles uit te voeren in geval van misleiding of bedrog, schending van het wedstrijdreglement, fraude en andere oneerlijkheden die de reputatie van de wedstrijd kunnen aantasten.

 

12.3. In geval van een dispuut over de geldigheid van een deelneming aan deze reclameloterij beslist het organiserende comitée.  

 

 12.5. De organisator stuurt de antwoord via het e-mailadres opgegeven tijdens het indienen van de klacht.

 

12.6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foutieve of onvolledige gegevens die meegedeeld worden door de winnaars; de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de contactgegevens ligt uitsluitend bij de deelnemers. De organisator is dus ook niet verantwoordelijk voor het feit dat de prijs niet onder normale omstandigheden kon worden verzonden omdat de winnaar niet geïdentificeerd kon worden.

 

12.7. De organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake de onmogelijkheid om het uitreiken van de prijs aan de winnaar.

 

12.8. De organisator is niet aansprakelijk voor te late leveringen /leveringen van prijzen veroorzaakt door vertragingen in de dienstverlening van de leveranciers, koerierdiensten enz.

 

 12.9. Klachten over de gewonnen prijs zullen na het ondertekenen van het ontvangsbewijs / -protokol of –bon voor de koerier / e-mailprovider door de organisator niet onder de aandacht worden gebracht.

 

12.10 Situaties waarin bepaalde personen de toegang tot de de wedstrijd kregen worden als onmogelijk beschouwd voor de gehele of gedeeltelijke deelneming aan de wedstrijd, indien deze onmogelijkheid door omstandigheden is ontstaan die buiten de controle van de organisator zijn, en wordt door hem dus niet onder de aandacht gebracht.

 

12.11. Deelnemers accepteren alle beslissingen van de kant van de organisator in verband met de winnars evenals het verloop van de wedstrijd of nodige wijzigingen in verband met het uitvoeren van de wedstrijd. De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid van de deelname met zich mee. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, moeten de deelnemers alle relevante contactgegevens (voornaam, achternaam,  adres en gsm nummer) aan de organisator ter beschikking stellen.

 

12.12. De organisator is niet aansprakelijk voor schade die een derde partij beweert te hebben opgelopen in verband met de copyright en / of voor andere klachten op de antwoorden die de deelnemers hebben gepost om toegang tot de wedstrijd te krijgen. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de deelnemers aan de wedstrijd.

 

Art. 13. Klachten

 

13.1. Elke klacht over het misbruik van dit Reglement bij de reclameloterij dient naar het in het art. 1 genoemde adres van SABON gestuurd te worden, binnen 1 maand vanaf de aanduiding van de winnaars.

 

13.2. De klacht wordt door SABON binnen 7 dagen na ontvangst geanalyseerd.

 

13.3. Het antwoord wordt via een e-mailbericht naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

 

 13.4. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wegens redenen buiten zijn wil moet onderbroken worden, bij technische problemen met de netwerkverbinding, serverondersteuning, interfaces, web browsers of social media platformen.


Art. 14 – Andere bepalingen

 

 14.1. Beslissingen van de organisator omtrent de reclamecampagne zijn definitief en bindend voor alle deelnemers.

 

14.2. Niet toegekende prijzen blijven in handen van de organisator die er vrij over kan beschikken op de manier die naar zijn mening voor hem de beste is.

 

14.3. De organisator houdt zich het recht voor om nodige controles uit te voeren in geval van misleiding, fraude en andere oneerlijkheden die de reputatie van de wedstrijd en de kosten ermee verbonden kunnen aantasten.

 

14.4. Deelnemers aan de wedstrijd gaan ermee akkoord dat namen van de winnaars kunnen worden gepubliceerd en door de organisator gratis gebruikt in reclamematerialen. Het reglement treedt op 1 oktober 2022 in werking, in twee originele exemplaren die in de archieven van SABON Roemenië en SABON Nederland zullen bewaard worden.